Photography

Photography

No posts to display

My Favorites

Tà Pao Tánh Linh – Bình Thuận

Từ năm 1959, tượng Đức Mẹ đã được đặt trên núi Tàpao với độ cao 500m. Ngày 8.12.1959, Đức Cha Piquet đã đến làm phép tượng....